Stanovy

Stanovy Dobrovolného svazku obcí

" Soběslavská pahorkatina “

 

Úvod:

Soběslavská pahorkatina, je dobrovolným svazkem obcí (DSO),

založeným dle § 49 – 53 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů).

 

Článek I.

Obecná ustanovení

Název DSO Dobrovolného svazku obcí je Soběslavská pahorkatina dále jen DSO)

Sídlem DSO je obec Sedlečko u Soběslavě č. p. 48, 392 01 Soběslav

 

Článek II.

Předmět činnosti a cíle DSO

Cílem DSO je snaha o rozvoj regionu zmnožením sil a prostředků při prosazování záměrů

přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

 

Článek III.

Majetek DSO

Majetek DSO tvoří roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcií a aktivit DSO a

výnosy z účasti DSO na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele,

společníka nebo člena.

 

Článek IV.

Podmínky členství, vznik a zánik členství

1. Členem DSO se může stát libovolná obec z regionu Soběslavska, která souhlasí se

stanovami DSO a která prostřednictvím starosty po odsouhlasení v zastupitelstvu obce

vyjádří podpisem a razítkem obce souhlas se vstupem do svazku, stanovami a statutem

svazku.

2. Obec v DSO zastupuje statutární orgán obce nebo jím pověřená osoba.

3. Členství ve svazku vznikne:

a) podpisem zakládající smlouvy

b) rozhodnutí valné hromady na základě písemné přihlášky žadatele

1. Členství zaniká písemným oznámením o ukončení členství, vyloučení člena valnou

hromadou pro neplnění povinnosti člena nebo zánikem DSO.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

1. Člen DSO má právo:

- účastnit se valné hromady

- volit členy výkonné rady

- předkládat návrhy a připomínky

- účastnit se akcí DSO

- být informován o činnosti DSO

2. Člen DSO má povinnost:

- dodržovat stanovy DSO a rozhodnutí valné hromady

- pravidelně platit roční příspěvky

- slaďovat své zájmy a záměry se zájmy a záměry DSO

- prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech DSO

- propagovat DSO mezi občany členských obcí, orgánů státní správy, nadaci, fondů apod.

 

Článek VI.

Organizační struktura

Orgány svazku jsou:

- valná hromada

- výkonná rada

- Statutární orgán: Předseda, Místopředseda

 

Valná hromada:

1.Valná hromada je nejvyšším orgánem DSO.

2.Valnou hromadu svolává písemně výkonná rada.

3.Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách DSO:

- přijímá stanovy DSO a schvaluje jejich změny

- volí a odvolává výkonnou radu

- stanovuje program činnosti a směry aktivit DSO

- projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonné rady, hospodaření DSO

- stanovuje výši členských příspěvků

- rozhoduje o přijetí členů

- rozhoduje o zániku členství v DSO

- rozhoduje o zřízení funkce poradce DSO

- rozhoduje o zániku DSO a o naložení s likvidačním zůstatkem

4.Valná hromada je usnášeníschopná při nadpolovičním počtu členů DSO.

5.Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá výkonný výbor nejdéle do jednoho měsíce

náhradní valnou hromadu s nezměněným programem jednání. Potom je náhradní valná

hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet členů.

6.Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

7.Každý z členů DSO má jeden hlas při hlasování.

 

Výkonná rada:

1.Členy výkonné rady jsou členové DSO zvolením valnou hromadou.

2.Výkonná rada má 3 členy.

3.Výkonná rada řídí činnost DSO mezi zasedáními valné hromady.

4.Výkonná rada volí ze svého středu statutární zástupce – předsedu a místopředsedu, kteří jsou

oprávněni jednat jménem svazku a svolávat jednání výkonné rady.

5.Výkonná rada jedná nejméně jedenkrát za 3 měsíce a její činnost řídí předseda nebo

místopředseda.

 

Statutární orgán:

Předseda

1.Předseda svazku: zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. Úkony, které jsou vyhrazeny

valné hromadě, může předseda provést jen po jejím předchozím schválení těmito orgány, jinak jsou

neplatné.

2.Do působnosti Předsedy svazku patří zejména:

-realizace usnesení valné hromady – příprava jednání valné hromady

3.Předseda svazku se podepisuje jménem svazku, svým podpisem zavazuje svazek vůči třetím

osobám. V případě smluv a závazků přesahující volební období orgánů svazku musí být k

uzavření takové smlouvy, nebo vzniku takového závazku souhlas výkonné rady.

4.Předsedou svazku může být pouze delegát za řádného člena ve valné hromadě svazku, na této

valné hromadě zvolený.

 

Místopředseda

1.Valná hromada volí místopředsedu svazku z řad svých členů

2.Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, v této době jedná a rozhoduje ve

všech věcech, které jsou v působnosti předsedy svazku.

3.Místopředsedou svazku může být pouze delegát za řádného člena ve valné hromadě svazku, na

této valné hromadě zvolený.

 

Článek VII.

Hospodaření DSO

1. Hospodaření DSO se řídí obecnými pravidly dle platných zákonů.

2. Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada na kalendářní rok.

3. Členský příspěvek je splatný do poloviny kalendářního roku.

4. Kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí orgán

určený k tomu stanovami svazku obcí. Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá svazek

obcí zastupitelstvům členských obcí dle § 39 odst. 5 z. č. 250/2000 Sb.

5.Finanční příspěvek řádných členů DSO Soběslavská pahorkatina je 5 000 Kč na každého člena

a bude uhrazen na základě vystavené faktury, kterou vystaví DSO Soběslavská pahorkatina.

 

Článek VIII.

Doba trvání DSO

DSO se zřizuje na dobu neurčitou.

 

Článek IX.

Zánik a zrušení DSO

DSO se zrušuje rozhodnutím valné hromady a zaniká dnem výmazu z registrace u Krajského úřadu

Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Článek X.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou a účinnost pak dnem jejich

předání Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou a nabývají platnosti dnem zápisu do registru DSO

vedeného u krajského úřadu.

1. OBEC Sedlečko u Soběslavě, zastoupená starostou panem Vlastimilem Bočánkem

2. OBEC Přehořov, zastoupená starostou panem Petrem Maškem

3. OBEC Mezná, zastoupená starostou panem Vladimírem Bouškou

4. OBEC Chotěmice, zastoupená starostou panem Milanem Brusem

5. OBEC Tučapy, zastoupená starostou panem Pavlem Novákem

6. OBEC Budislav, zastoupená starostou panem Ing. Romanem Čížkem

7. OBEC Psárov, zastoupená starostou panem Ing. Jaroslavem Doležalem

8. OBEC Krtov, zastoupená starostou panem Josefem Topinkou

 

Stanovy Dobrovolného svazku obcí
Soběslavská pahorkatina
Úvod:
Soběslavská pahorkatina, je dobrovolným svazkem obcí (DSO),
založeným dle § 49 – 53 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů).
Článek I.
Obecná ustanovení
Název DSO Dobrovolného svazku obcí je Soběslavská pahorkatina dále jen DSO)
Sídlem DSO je obec Sedlečko u Soběslavě č. p. 48, 392 01 Soběslav
Článek II.
Předmět činnosti a cíle DSO
Cílem DSO je snaha o rozvoj regionu zmnožením sil a prostředků při prosazování záměrů
přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
Článek III.
Majetek DSO
Majetek DSO tvoří roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcií a aktivit DSO a
výnosy z účasti DSO na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele,
společníka nebo člena.
Článek IV.
Podmínky členství, vznik a zánik členství
1. Členem DSO se může stát libovolná obec z regionu Soběslavska, která souhlasí se
stanovami DSO a která prostřednictvím starosty po odsouhlasení v zastupitelstvu obce
vyjádří podpisem a razítkem obce souhlas se vstupem do svazku, stanovami a statutem
svazku.
2. Obec v DSO zastupuje statutární orgán obce nebo jím pověřená osoba.
3. Členství ve svazku vznikne:
a) podpisem zakládající smlouvy
b) rozhodnutí valné hromady na základě písemné přihlášky žadatele
1. Členství zaniká písemným oznámením o ukončení členství, vyloučení člena valnou
hromadou pro neplnění povinnosti člena nebo zánikem DSO.
Článek V.
Práva a povinnosti členů
1. Člen DSO má právo:
- účastnit se valné hromady
- volit členy výkonné rady
- předkládat návrhy a připomínky
- účastnit se akcí DSO
- být informován o činnosti DSO
2. Člen DSO má povinnost:
- dodržovat stanovy DSO a rozhodnutí valné hromady
- pravidelně platit roční příspěvky
- slaďovat své zájmy a záměry se zájmy a záměry DSO
- prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech DSO
- propagovat DSO mezi občany členských obcí, orgánů státní správy, nadaci, fondů apod.
Článek VI.
Organizační struktura
Orgány svazku jsou:
- valná hromada
- výkonná rada
- Statutární orgán: Předseda, Místopředseda
Valná hromada:
1.Valná hromada je nejvyšším orgánem DSO.
2.Valnou hromadu svolává písemně výkonná rada.
3.Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách DSO:
- přijímá stanovy DSO a schvaluje jejich změny
- volí a odvolává výkonnou radu
- stanovuje program činnosti a směry aktivit DSO
- projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonné rady, hospodaření DSO
- stanovuje výši členských příspěvků
- rozhoduje o přijetí členů
- rozhoduje o zániku členství v DSO
- rozhoduje o zřízení funkce poradce DSO
- rozhoduje o zániku DSO a o naložení s likvidačním zůstatkem
4.Valná hromada je usnášeníschopná při nadpolovičním počtu členů DSO.
5.Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá výkonný výbor nejdéle do jednoho měsíce
náhradní valnou hromadu s nezměněným programem jednání. Potom je náhradní valná
hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet členů.
6.Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
7.Každý z členů DSO má jeden hlas při hlasování.
Výkonná rada:
1.Členy výkonné rady jsou členové DSO zvolením valnou hromadou.
2.Výkonná rada má 3 členy.
3.Výkonná rada řídí činnost DSO mezi zasedáními valné hromady.
4.Výkonná rada volí ze svého středu statutární zástupce – předsedu a místopředsedu, kteří jsou
oprávněni jednat jménem svazku a svolávat jednání výkonné rady.
5.Výkonná rada jedná nejméně jedenkrát za 3 měsíce a její činnost řídí předseda nebo
místopředseda.
Statutární orgán:
Předseda
1.Předseda svazku: zastupuje svazek navenek a jedná jeho jménem. Úkony, které jsou vyhrazeny
valné hromadě, může předseda provést jen po jejím předchozím schválení těmito orgány, jinak jsou
neplatné.
2.Do působnosti Předsedy svazku patří zejména:
-realizace usnesení valné hromady – příprava jednání valné hromady
3.Předseda svazku se podepisuje jménem svazku, svým podpisem zavazuje svazek vůči třetím
osobám. V případě smluv a závazků přesahující volební období orgánů svazku musí být k
uzavření takové smlouvy, nebo vzniku takového závazku souhlas výkonné rady.
4.Předsedou svazku může být pouze delegát za řádného člena ve valné hromadě svazku, na této
valné hromadě zvolený.
Místopředseda
1.Valná hromada volí místopředsedu svazku z řad svých členů
2.Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, v této době jedná a rozhoduje ve
všech věcech, které jsou v působnosti předsedy svazku.
3.Místopředsedou svazku může být pouze delegát za řádného člena ve valné hromadě svazku, na
této valné hromadě zvolený.
Článek VII.
Hospodaření DSO
1. Hospodaření DSO se řídí obecnými pravidly dle platných zákonů.
2. Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada na kalendářní rok.
3. Členský příspěvek je splatný do poloviny kalendářního roku.
4. Kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí orgán
určený k tomu stanovami svazku obcí. Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá svazek
obcí zastupitelstvům členských obcí dle § 39 odst. 5 z. č. 250/2000 Sb.
5.Finanční příspěvek řádných členů DSO Soběslavská pahorkatina je 5 000 Kč na každého člena
a bude uhrazen na základě vystavené faktury, kterou vystaví DSO Soběslavská pahorkatina.
Článek VIII.
Doba trvání DSO
DSO se zřizuje na dobu neurčitou.
Článek IX.
Zánik a zrušení DSO
DSO se zrušuje rozhodnutím valné hromady a zaniká dnem výmazu z registrace u Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Článek X.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou a účinnost pak dnem jejich
předání Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou a nabývají platnosti dnem zápisu do registru DSO
vedeného u krajského úřadu.
1. OBEC Sedlečko u Soběslavě, zastoupená starostou panem Vlastimilem Bočánkem
2. OBEC Přehořov, zastoupená starostou panem Petrem Maškem
3. OBEC Mezná, zastoupená starostou panem Vladimírem Bouškou
4. OBEC Chotěmice, zastoupená starostou panem Milanem Brusem
5. OBEC Tučapy, zastoupená starostou panem Pavlem Novákem
6. OBEC Budislav, zastoupená starostou panem Ing. Romanem Čížkem
7. OBEC Psárov, zastoupená starostou panem Ing. Jaroslavem Doležalem
8. OBEC Krtov, zastoupená starostou panem Josefem Topinkou
Den schválení: …........................................
Valná hromada v:.........................................